close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:
icon

Interview - ROZHOVOR / FABE VEGA


Interviews / Reports


Written by Guzdan on Monday 17.7.2017 10:39, read: 1161×
/files/images/rozhovory/fabe-veg-003.jpg

K - Dobrý den Fabe, jsme zpátky, a opět se budeme ptát.


K - Řekněte nám prosím více o vašich  plánech pro toto léto.
F - Máme pár skvělých festivalů plánovaných na toto léto, které si vždycky užívám, a bude spousta legrace, když se naše písničky vypálí prostřednictvím některých velkých PA. Jedním z velkých mezníků pro mě je, že mohu podpořit Beth Harta, který je jedním z mých velkých idolů a hudebních inspirací, zejména v mé ranné kariéře, takže mohu říci, že do jisté míry formovala mou hudbu a já jsem hodně vystupoval s ní!


K - Řekni nám trochu víc kde jsi doma.
F - Dobře, je zde léto, každý je šťastný a miluje, že je venku. Takže venku je teď pro mě doma.. Spousta dobrých lidí, dobré vibrace a inspirativní okamžiky, které můžu vzít do svého studia a pracovat na svých nových verzích.


K - Kde je pro vás nejkrásnější místo?
F - Pravděpodobně bych pojmenoval tři místa každý týden které jsou pro mě nejkrásnější, a také každý týden bych pojmenoval asi tři místa které jsou pro mě nejhorší. Takže je to spíše o okamžicích, ale myslím, že se vždycky v horách cítim dobře, s přáteli a rodinou. Nebo na některých sopkách na Sicílii, odkud pocházím z ... sopky, nikoliv Sicílie, přirozeně ... nebo je to naopak?


K - Musíme se dozvědět více o vašich nápadech k vašim písním. / Vysvětlete prosím genezi a vývoj vašich nových písní.
F - Stále mám v hlavě nápady a věci, které bych rád vložil do písní a hudby, takže si dělám poznámky, když jsem na cestách a obzvláště když poslouchám další inspirující koncerty. A v dobrých dnech chodím do svého studia a snažím se nasměrovat všechny inspirace a nápady, které jsem měl do několika písní. Některé věci se mne drží dlouhou dobu, dokud je nepotřebuji, a jsem spokojený s tím, co píseň říká (hudba a lyrika) a některé věci - nápady, které se vyvinou  během několika hodin. Každá píseň se vždycky trochu liší.


K - Co děláte ve svém volném čase?
F - Jaký volný čas? =) V tuto chvíli si to moc nemohu dovolit. Jinak tedy asi toto je můj volný čas který trávím rád. Když se procházím - pěší turistiku, lezení po skalách, nebo jen uklidnění v přírodě, nebo jídlo a pití s ​​přáteli, nebo jdu na inspirativní koncerty, nebo sleduji filmy ve spodkách.


K - Byl jste velmi zaneprázdněn některými vystoupeními mimo Švýcarsko. Informujte nás o tom víc.
F - Bylo to skvělé, setkali jsme se s mnoha dobrými lidmi a bylo skvělé vidět, jaký mají lidé zájem vidět něco jiného, něco nového. Takže si myslím, že jsme na chvíli udělali spoustu lidí šťastných, a to mě těší. Lidé jsou všude skvělí a to je velmi povzbudivé k tomu, aby si uvědomili, že tam, kam jdete, jsou lidé, kteří chtějí jen to nejlepší pro vás a tento svět. Byla to také tvrdá práce, ale definitivně to stálo za to a nasáli jsme některé skvělé chvíle, které si zaslouží zapamatovat. Byl to dobrý čas.


K - Jaký byl Váš oblíbený nápoj a jídlo v České republice?
F - Nemohli jsme vyzkoušet tolik jídel, ale to, co jsme měli, bylo velmi dobré, ale už nemám ponětí, co to bylo – jak se to jmenovalo. Co se týče nápojů: nejsem velký fanoušek piva, ale některé z místních piv byly dobré i pro mě a také medový likér, který si nepamatuji, ale bylo to velmi dobré. Myslím, že je snazší říct, co se mi nelíbilo a to byla voda, kterou jsme koupili, balená voda v Česku není dobrá.


K - A nakonec bychom chtěli znát vaše osobní poselství pro naše čtenáře. (Co by to bylo?)
F - Najděte v sobě pozitivitu a sdílejte ji s tím, kdo vás obklopuje, a to vás činí cennější než cokoliv jiného, ​​co můžete dát nebo dělat. 

http://fabevega.com/


Interview / FABE VEGA
K - Hello Fabe, we are back with some questions for you:


K - Please tell us more about your next shows and plans for this summer.
F - We’ve got some very cool Festivals planed for this summer which I always enjoy to play and it is going to be a lot of fun to blast our songs through some big PA’s. One big highlight for me is that I can support Beth Hart, who is one of my big idols and musical inspirations especially in my early career, so I can say that she formed my music to some degree and I’m very exited to share the stage with her!


K - Tell us a little bit more about your home area. 
F - Well summer has come, everyone is happy and loves to be outside, so it is a very vibrant place at the moment. Lot’s of good people, good vibes and inspirational moments that I can take to my studio and work on my new releases.


K - What is the most beautiful place for you? 
F - Oh, I probably name three places a week the most beautiful places and about as many the worst places to be in. So it is more about moments then places for me really but I guess I always feel good in the mountains, with friends and family or on some volcanoes in Sicily, where I originate from… the volcanoes not Sicily, naturally…or was it the other way around?


K - We need to know more about your ideas to your songs. / Please explain the genesis and development of your new songs.
F - I constantly have Ideas in my head and things that I would like to put into songs and music, so I make notes when I’m on the road and especially when I listen to other inspiring concerts. And on good days I go to my studio and try to channel all the inspirations and Ideas I had into some songs. Some things stick with me for a long time until I refine them and am happy with what the songs have to say (music and lyric) and some are things that evolve from a moment and are finished within hours. It is always a bit different on every song with me.


K - What are you doing in your free time?
F - What free time? =) I don’t allow myself a lot of that at the moment, but when I do I go outside, hiking, climbing or just calming down in nature or I eat and drink with friends or I go and see inspirational concerts or watch movies in my underpants. 


K - You was very busy with some shows outside of the Switzerland. Please tell us more about it.
F - It was very cool, we met so many good people and it was wonderful to see how interested people in all these places are in live music. So I think we made a lot of people happy for a while and that made me happy, too. People are wonderful everywhere and that is very encouraging to realize, that where ever you go there’s good people wanting only the best for you and this world. It was hard work too as well but that was definitively worth it and we collected some great moments worth remembering. It was a good time.


K - What was your favourite drink & food in Czech Republic?
F - We couldn’t try that many things to eat but what we had was very good, but I have no idea anymore what it was called or even what it was at some points. In terms of drinks: I’m not a big beer fan but some of the local beers were good even for me and there was this honey-liquor that I don’t remember the name of but it was very good. I guess it is easier to say what I didn’t like and that was the water we bought, but we might just have gone for the wrong one. 


K - And at last we would like to know your personal message for our listeners. (What would it be?)
F - Find positivity within you and share it with who you’re surrounded by and that makes you more valuable then anything else you can give or do. And naturally keep listening to Radio Blatna! Cheers!  

http://fabevega.com/ 


Comments
Add new comment

Name:
Web:
Text:
:) :( :-D :-P :-I :-S ;-) :-O :-* }:-0 8-) $-D :-X :`} :-V :,-( [:o) O:o) >:-> :-! (B)    URL: www.* | http://*
4 and 2? [numerically]